Overløb fra kloakker belaster miljøet
Miljøudfordringer i dag

Overløb fra kloakker belaster miljøet

Vi oplever i stigende grad, at det regner i store mængder og i form af pludselig nedbør, som er meget voldsom. Derfor ses oversvømmelser mange steder, og de fører nogle gange til, at der kommer overløb fra kloakkerne i byerne og direkte ud i søer og vandløb. Det er stærkt forurenende, og teknikerne arbejder ihærdigt på at skabe løsninger, så kloakkerne kan håndtere de store, pludselige vandmængder, og at man kan opsamle de overløb, der alligevel måtte ske.

Et af midlerne er at grave regnbassiner og etablere andre former for løsninger til at håndtere regnvand, sådan at man kan mindske risikoen for de forurenende overløb ud til søer og vandløb.

Regnbassiner kan opsamle vand fra nedbøren, så det efterfølgende kan ledes bort gennem rensningsanlæggene og ikke direkte udenom dem. Og andre steder arbejder man på at lave separat kloakering, så regnvand og v´kloakvand fra husholdning og industri ledes bort i separate systemer. Så holdes regnvand og kloakvand adskilt, og der bliver mindre risiko for at kloakvand kommer på afveje.

De stigende vandmængder fra store regnskyl er en stigende udfordring, ikke mindst i de store byer. Her er store arealer dækket med fast overflade som asfalt og fliser, og de store bygningskomplekser dækker også en stor del af jordoverfladen. Det betyder helt banalt, at regn kun kan komme væk via gaderne og kloakkerne, og når der så pludselig falder meget store regnmængder, giver det problemer. Så kommunernes miljæingenører har store udfordringer med at få opdateret og saneret kloakledningerne, der ofte er op mod 100 år gamle i byer som København og Århus.

De store regnskyl kommer formentlig i endnu større omfang i de kommende år, fordi klimaforandringerne betyder varmere og voldsommere vejr. Det er derfor nødvendigt, at man både får renoveret de eksisterende kloakeringer og taget højde for de ændrede klimaforhold, når man planlægger nye kvarterer, hvor der skal kloakeres. I dag ser vi jo også tit kæmpe kloakrør der ligger og venter på at blive gravet ned som led i enten nyanlæg eller renovering af eksisterende kloakanlæg.

Der er ingen tvivl om, at udfordringerne på dette område kun bliver større i fremtiden, og allerede nu arbejder en hær af miljøingenører og teknikere på at skabe holdbare løsninger, der kan sikre miljøet mod urenset kloakvand i de kommende år.